Ochrana osobných údajov – informačná doložka

Zhodne s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), informujeme, že:

1.    Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je Kontakt-Simon S.A., so sídlom v Czechowiciach-Dziedziciach, PSČ 43-500, ul. Bestwińska 21. Prevádzkovateľa možno kontaktovať napísaním na uvedenú adresu sídla spoločnosti.
2.    Kontakt-Simon S.A. určil zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorú možno kontaktovať na adrese: iod@kontakt-simon.com.pl alebo priamo na adrese prevádzkovateľa, v záležitostiach týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov.
3.    Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané na nasledujúce účely:

Kvôli zaisteniu bezpečnosti na území spoločnosti a ochrany majetku prevádzkovateľa, na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené bezpečnostnej agentúre.

Okrem vyššie uvedených príjemcov môžu byť vaše osobné údaje odhalené tiež firmám obsluhujúcim informatické systémy prevádzkovateľa, poskytovateľovi hostingu, dodávateľovi e-mailovej pošty a iným subjektov poskytujúcim prevádzkovateľovi podporu v súlade s uzatvorenými zmluvami, a tiež príjemcom, ktorí sú na to oprávnení na základe právnych predpisov.

4.    Vaše osobné údaje budú spracúvané po obdobie nevyhnutné na realizáciu účelu, pre ktorý boli zhromaždené a ktorý predstavuje:

5.    Uvedenie osobných údajov nevyhnutných na splnenie právnej povinnosti ležiacej na prevádzkovateľovi je zákonná požiadavka, a osoba, ktorej sa údaje týkajú, je povinná ich uviesť. V ostatných prípadoch je uvedenie údajov dobrovoľné, ale jeho absencia znemožní realizáciu daného cieľa.

6.    Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané do tretej krajiny, teda mimo Európsky hospodársky priestor (EHP).

7.    Máte právo na prístup k obsahu svojich údajov a právo na ich opravovanie, odstraňovanie, obmedzenie spracúvania, právo na prenášanie údajov, právo vzniesť odpor, pokiaľ to nezakazujú iné právne predpisy. Pokiaľ spracúvanie prebieha na základe čl. 6 ods. 1 písm. a, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať bez vplyvu na zhodu spracúvania, ktoré prebiehalo na základe súhlasu pred jeho stiahnutím, so zákonom.

8.    Máte právo vznášať sťažnosti u Dozorného Orgánu, pokiaľ uznáte, že spracúvanie osobných údajov porušuje právne predpisy.

9.    Vaše osobné údaje nebudú spracúvané kvôli automatizovaného čineniu rozhodnutí.
Informácie týkajúce sa súborov cookie využívaných webovými stránkami Kontakt-Simon S.A. sú dostupné na adrese:  https://www.kontakt-simon.com.pl/sk/Právne-poznámky.html

Informujeme tiež, že webové stránky Kontakt-Simon S.A. obsahujú odkazy na iné webové stránky a sociálne siete tretích strán, na ktoré Kontakt-Simon S.A. nemá vplyv a nemôže niesť zodpovednosť za pravidlá zachovávania súkromia platné na týchto stránkach a portáloch. Žiadame, aby ste sa po prechode na iné stránky a portály zoznámili s tam platnými zásadami ochrany osobných údajov.