Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o numerze 2016/679, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), informujemy że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kontakt-Simon S.A., z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, kod pocztowy 43-500, ul. Bestwińska 21. Z Administratorem można skontaktować się pisząc na wskazany adres siedziby spółki.

2. Kontakt-Simon S.A. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@kontakt-simon.com.pl lub bezpośrednio pod adresem Administratora, w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3.   Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim dane zostały zebrane i który wynosi:


5.    Podanie danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jest wymogiem ustawowym, i osoba której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi realizację określonego celu.

6.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

7.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile nie zabraniają tego inne przepisy prawa. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

9.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Informacje dotyczące plików cookie wykorzystywanych przez stronę internetową Kontakt-Simon S.A. dostępne są pod adresem: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Cookies.html

Informujemy również, że serwis internetowy Kontakt-Simon S.A. zawiera odnośniki do innych stron www oraz aplikacji społecznościowych stron trzecich, na które Kontakt-Simon S.A. nie ma wpływu i nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach i w tych serwisach. Prosimy, by po przejściu na inne strony oraz serwisy zapoznać się z polityką prywatności tam obowiązującą.