Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o numerze 2016/679, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), informujemy że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kontakt-Simon S.A., z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, kod pocztowy 43-500, ul. Bestwińska 21. Z Administratorem można skontaktować się pisząc na wskazany adres siedziby spółki.

2.    Spółka Kontakt-Simon S.A. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@kontakt-simon.com.pl lub bezpośrednio pod adresem Administratora, w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3.    Realizując swoje funkcje biznesowe, Spółka przetwarza dane osobowe w następujących celach:

•    W celu realizacji sprzedaży lub zakupu towarów i usług oraz w celach rozliczeniowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.  Dane mogą zostać przekazane firmom: kurierskim, pocztowym, transportowym, ubezpieczeniowym, windykacyjnym, bankom.                                                                                                                                                                                                                                                                    •    Dane osobowe osób reprezentujących lub współpracujących z Administratorem w imieniu lub z polecenia Kontrahentów, obejmujące imię i nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail i numer telefonu oraz dane zawarte w krajowych rejestrach przedsiębiorców i beneficjentów rzeczywistych, mogą być przetwarzane w celu kontaktu z tymi osobami, ich identyfikacji, realizacji zawartych z Administratorem umów, nawiązania lub utrzymania relacji biznesowych, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               •    W celu odpowiedzi na zapytanie lub w celu rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub c RODO. Dane mogą zostać przekazane firmom: kurierskim, pocztowym, transportowym.                       •    W celu realizacji usługi B2B na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO                                                                                                                                                                                                                                                   •    W celu prowadzenia działań marketingowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). A w przypadku prowadzenia marketingu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. newsletter), po uzyskaniu wymaganej prawem zgody. Dane mogą zostać udostępnione agencji reklamowej oraz dostawcy usługi mailingu.                 •    W celu uczestnictwa w konkursach, na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. A w przypadku konieczności odprowadzenia podatku od wygranej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane firmom kurierskim, pocztowym, agencjom marketingowym.                                                                                                                                                                                         •    W celu uczestnictwa w konferencjach lub szkoleniach produktowych oraz w celu ich rozliczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione organizatorowi konferencji lub szkolenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  •    W celu umieszczenia na mapie i wyszukiwarce elektroinstalatorów na stronie Administratora: www.kontakt-simon.com.pl oraz w aplikacji mobilnej Kontakt-Simon, na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   •    W celu umieszczenia na mapie i wyszukiwarce sklepów oraz innych punktów sprzedaży na stronie Administratora: www.kontakt-simon.com.pl oraz w aplikacji mobilnej Kontakt-Simon, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 •    W celu identyfikacji (np. rejestracja adresu IP) użytkownika przekazującego Administratorowi dane oraz zgody za pośrednictwem formularzy online, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.                                  •    Do wewnętrznych celów administracyjnych w ramach grupy przedsiębiorstw, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) realizowanego przez Administratora lub przez stronę trzecią. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione w ramach grupy Simon Holding.                                                                                                                                                                                                       •    W celu prowadzenia działań marketingowych oraz bieżącej komunikacji, w ramach profilu na portalu społecznościowym Facebook na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane są w tym przypadku współadministrowane z portalem Facebook
•    W celu rekrutacji, na podstawie przepisów prawa oraz zgody - art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.                                                                                                                                                                                                             •    W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie spółki oraz ochrony mienia Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione firmie ochroniarskiej.

Oprócz wskazanych powyżej odbiorców, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione również firmom obsługującym systemy informatyczne Administratora, hostingodawcy, dostawcy poczty e-mail oraz innym podmiotom udzielającym Administratorowi wsparcia zgodnie z zawartymi umowami, a także odbiorcom, którzy są do tego upoważnieni na podstawie przepisów prawa.

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim dane zostały zebrane i który wynosi:

•    W przypadku realizacji umów oraz potrzeby wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO) – 6 lat od zakończenia współpracy chyba, że przepisy szczegółowe wskazują inaczej.
•    W przypadku udzielonej zgody - do czasu wycofania zgody lub ustania celu przetwarzania.
•    W przypadku celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - do czasu ustania celu przetwarzania  lub zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     •    W przypadku rekrutacji - 3 miesiące od jej zakończenia, a w przypadku zgody na przyszłe rekrutacje - 6 miesięcy od złożenia dokumentów.

5.    Podanie danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jest wymogiem ustawowym, i osoba której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi realizację określonego celu.

6.    Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Mając jednak na uwadze korzystanie przez Administratora z uznanych rozwiązań teleinformatycznych, dane mogą zostać przekazane poza EOG. W takim przypadku, stosowany poziom ochrony danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Więcej informacji na temat zastosowanych zabezpieczeń, uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych, można uzyskać kontaktując się z Administratorem na wskazany powyżej adres.

7.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile nie zabraniają tego inne przepisy prawa. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

9.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.

Informacje dotyczące plików cookie wykorzystywanych przez stronę internetową Kontakt-Simon S.A. dostępne są pod adresem:  https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Cookies.html
Informujemy również, że serwis internetowy Kontakt-Simon S.A. zawiera odnośniki do innych stron www oraz aplikacji społecznościowych stron trzecich, na które Kontakt-Simon S.A. nie ma wpływu i nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach i w tych serwisach. Prosimy, by po przejściu na inne strony oraz serwisy zapoznać się z polityką prywatności tam obowiązującą.