Ochrana osobních údajů - informační doložka


Shodně s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR), informujeme, že:

1.    Správcem vašich osobních údajů je Kontakt-Simon S.A., se sídlem v Czechowicích-Dziedzicích, PSČ 43-500, ul. Bestwińska 21. Správce lze kontaktovat napsáním na uvedenou adresu sídla společnosti.

2.    Kontakt-Simon S.A. určil pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na adrese: iod@kontakt-simon.com.pl nebo přímo na adrese správce, v záležitostech týkajících se zpracovávání vašich osobních údajů.

3.    Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:

Za účelem zajištění bezpečnosti na území společnosti a ochrany majetku správce, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny bezpečnostní agentuře.
Kromě výše uvedených příjemců mohou být vaše osobní údaje odhaleny také firmám obsluhujícím informatické systémy správce, poskytovateli hostingu, dodavateli e-mailové pošty a jiným subjektům poskytujícím správci podporu v souladu s uzavřenými smlouvami, a také příjemcům, kteří jsou k tomu oprávněni na základě právních předpisů.

4.    Vaše osobní údaje budou zpracovávány po období nezbytné k realizaci účelu, pro nějž byly shromážděny a který představuje:

5.    Uvedení osobních údajů nezbytných k splnění právní povinnosti ležící na správci je zákonný požadavek, a osoba, které se údaje týkají, je povinna je uvést. V ostatních případech je uvedení údajů dobrovolné, ale jeho absence znemožní realizaci daného cíle.

6.    Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetí země, tedy mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

7.    Máte právo na přístup k obsahu svých údajů a právo na jejich opravování, odstraňování, omezení zpracování, právo na přenášení údajů, právo vznést odpor, pokud to nezakazují jiné právní předpisy. Pokud zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a, máte právo souhlas kdykoliv odvolat bez vlivu na shodu zpracování, které probíhalo na základě souhlasu před jeho stažením, se zákonem.

8.    Máte právo vznášet stížnosti u Dozorového Úřadu, pokud uznáte, že zpracovávání osobních údajů porušuje právní předpisy.

9.    Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány za účelem automatizovaného činění rozhodnutí.
Informace týkající se souborů cookie využívaných webovými stránkami Kontakt-Simon S.A. jsou dostupné na adrese:  www.kontakt-simon.com.pl/cz/Právni-poznámky.html

Informujeme také, že webové stránky Kontakt-Simon S.A. obsahují odkazy na jiné webové stránky a sociální sítě třetích stran, na něž Kontakt-Simon S.A. nemá vliv a nemůže nést zodpovědnost za pravidla zachovávání soukromí platné na těchto stránkách a portálech. Žádáme, abyste se po přechodu na jiné stránky a portály seznámili s tam platnými zásadami ochrany osobních údajů.